PANS写真网

PANS写真网

明日君朝,揖管仲而进之。奥灵之妙,其道乃同元气者,无器不有,无所不至,血因此而行,气因此而生。

次日至病者之室,床之上下,若倾数桶水者,被褥帏簿,无不湿透。 《直指方》云∶紫草治痘,能导大便,使发出亦轻。

肝受血则能视,足受血则能步,掌受血则能握,指受血则能摄。 然又有病久而重感新病者,又当清解其邪,而调其虚实。

此皆仲祖位置,非叔和编次也。盗汗睡醒汗即止,阴虚阳腠发热极;此皆阴阳所偏胜,更有三般不治详。

 其子色赤性寒,能补两肾之精气,骨之精为瞳子,故助瞳子之光明。盖保身长全者,所以为圣人之道,治病十全者,所以为上工术,不治已病治未病之说,着于“四气调神大论”,厥有旨哉!昔黄帝与天师难疑答问之书,未尝不以摄养为先,始论天真,次论乎调神,既以法于阴阳,而继之以调于四气,既曰食饮有节,而又继之以起居有常,谆谆然以养生为急务者,意欲治未然之病,无使至于已病难图也。

 消导疏通为治法,温能除热忌寒凉;又有劳伤潮热症,不比伤寒一样腔。虚实不爽,而后补泻无不应;

Leave a Reply